• Холст должен рождаться сам по себе.

  Рука должна работать сама по себе, все должно подчиняться внутреннему порыву.

  Рисуя, я стараюсь не мешать самому себе.

  ГРАНТ ТАДЕВОСЯН

 • The canvas should give birth to itself.

  The hand should work by itself; everything should be subject to one’s own accord.

  While painting, I am trying not to hinder myself.

  HRANT TADEVOSYAN

 • Կտավը պետք է ծնվի ինքնին:

  Ձեռքը պետք է աշխատի ինքն իրեն, ամեն ինչ պետք է ենթարկվի ներքին մղումին:

  Ես նկարելիս աշխատում եմ ինքս ինձ չխանգարել:

  ՀՐԱՆՏ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ

HONOURED ARTIST OF RA HRANT TATOSS (HRANT TATEVOSSYAN)

Hrant Tatevossyan was born on the 20 -th of April 1940 in the village Arevshat, Artik region, Armenia.

In 1965 he graduated Esthetics Department of Armenian Pedagogical Institute in Yerevan. He is a Member of Armenian Painter Society and Member of International Association of Art and Professional Artists of UNESCO. Hrant Tatoss had many Personal Exhibitions of his paintings in Yerevan, different regions of Armenia (9 exhibitions) and abroad:

- Moscow, Russia in 1991;

- Buenos Aires, Argentina in 1993 ;

- Marseilles, France in 1993;

- Karlsrue, Germany in 1997;

- Bamberg, Cobourg, Munchen, Germany in 1999;

- Erlangen, Germany, in 2000;

- Munchen, in 2001;

- Paris, France, in 2002;

- Lion, France, in 2003.

- Geneva, in2004;

- Yerevan, in 2005.

He also had taken part in painters group exhibitions which have been organized in USA, Japan, Germany, France, Switzerland, Lebanon and Syria. Many of his paintings had kept in private collections all over the world in different countries.

Hrant Tatoss live and create his famous works in Yerevan, Armenia.

Share this Page